Φορτηγά

Για τα Φορτηγά με Μικτό Βάρος άνω των 3.5 τόνων θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Βεβαίωση ταχογράφου
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης εφοδιασμού
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Επιπλέον δικαιολογητικά ανα κατηγορία:

Φορτηγό Δημοσίας Χρήσης (ΦΔΧ):

 • Βεβαίωση χορήγησης ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος

Οχήματα με Υδραυλική Πόρτα:

 • Υπηρεσιακό Σημείωμα από την υπηρεσία μεταφορών ή να αναγράφεται στην άδεια

Ανατρεπόμενα Οχήματα (Χωματουργικά):

 • Στην άδεια να αναγράφεται ότι:
 • α) φέρει γωνιακό έλασμα σε ύψος ...μ ή αλλιώς
 • β) δεν φέρει γωνιακό έλασμα Φ.Δ.Χ που αναγράφουν στην άδεια ή φέρουν Υπηρεσιακό Σημείωμα που αναφέρει ότι: ουδέποτε θα μεταφέρει προϊόντα εκσκαφής και κατεδαφίσεων.

Γερανοφόρα Οχήματα:

 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψωτικού μηχανήματος

Οχήματα Μεταφοράς Ευπαθών Τροφίμων (ΑΤP) - Για διεθνείς μεταφορές:

 • Πιστοποιητικό ATP

Οχήματα Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών (ADR):

 • Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR
 • Φύλλο δοκιμών Φορέα Ελέγχου