Μοτοσυκλέτες

Με τη προσκόμιση του Δικύκλου θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Για τον έλεγχο σε Ανάριθμα δικύκλα:

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)
 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους (εφόσον χρειασθεί)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.

Για τον έλεγχο σε Εκπαιδευτικά δίκυκλα:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Αδεια λειτουργίας της σχολής
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το όχημα.